4. septembar a.d. Teslić saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  4. septembar a.d. Teslić

„4.Septembar" a.d. Teslić

Na osnovu člana 272. Stav 4. Zakona o privrednim društvima i člana 85. Statuta privrednog društva „4. Septembar" a.d Teslić, Upravni odbor društva „4.Septembar" a.d. Teslić, na sjednici održanoj 11.05.2020 godine:

SAZIVA
Devetnaestu redovnu Skupštinu akcionara „4.Septembar" a.d. Teslić

Skupština akcionara će se održati dana 20.06.2020 godine, sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama uprave društva 4.Septembar" a.d. Teslić, ulica Aleksandra Rajkovića bb.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela
a) Predsjednika
b) Zapisničara i ovjerivača zapisnika
c) Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa Osamnaeste Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2019. godinu
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti/pokriću gubitka
5. Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2019. godinu
6. Tekuća pitanja

Ukoliko Skupština ne bude imala kvorum za rad i odlučivanje, ponovljena će se održati istog dana sa početkom u 11.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Knjiga akcionara će biti pribavljena 10 dana prije početka Skupštine a materijal za Skupštinu kao i sve ostale informacije u vezi sa održavanjem Skupštine, biće dostupni učesnicima na sajtu Banjalučke berze kao i u prostorijama uprave društva.

 

UPRAVNI ODBOR

 

 Prečice: SEPT