11. mart a.d. Srebrenica saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"11. MART" AD SREBRENICA
14.7.2020. godina
Int.br.96/20

JAVNI POZIV
za redovnu XV Skupštinu akcionara
Kompanije "11. MART" a.d. Srebrenica

Dana 3.9.2020. god. sa početkom u 11 časova održaće se XV redovna Skupština akcionara Kompanije "11. MART" a.d. Srebrenica u prostorijama kompanije u Potočarima bb.

DNEVNI RED

1. Izbor tijela Skupštine akcionara
2. Razmatranje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju AD "11.MART" za 2019. god.
4. Tekuća pitanja

 

Predsjednik
Upravnog odbora
Zoran Stakić, dipl. inž.

 Prečice: MART