Prijedorčanka a.d. Prijedor saziva 10. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Prijedorčanka a.d. Prijedor

"PRIJEDORČANKA" A.D. PRIJEDOR
Brezičani bb
79101 Prijedor

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) i člana 82. Statuta, Upravni odbor "PRIJEDORČANKA" a.d. Prijedor dana17.09.2020 godine donio je odluku broj 1168/2020 kojom


SAZIVA

Desetu vanredna skupština akcionara "PRIJEDORČANKA" a.d. Prijedor, koja će se održaće dana 09.10.2020 godine (petak) sa početkom rada u 12 časova.
Deseta vanredna skupština akcionara održaće se u sjedištu Društva u Prijedoru, Brezičani bb.

Za Desetu vanrednu skupštinu akcionara utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara)
3. Izvještaj komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa dvadeset sedme godišnje Skupštine akcionara održane 16.06.2020. godine
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama Statuta
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta.
7. Donošenje odluke o davanju saglasnost na ugovore o međusobnim pravima i obavezama između članova Upravnog odbora i Društva
.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara održaće se istog dana sa početkom rada u 12 časova i 30 minuta, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno na dan 29.09.2020 godine.

UPRAVNI ODBOR
"PRIJEDORČANKA" a.d. Prijedor

 

 
Prečice: PDNK