Komo a.d. Modriča saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"KOMO" a.d. MODRIČA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 02-140-1/20
Datum: 22.5.2020. godine

Na osnovu člana 51. Statuta "KOMO" a.d. Modriča, Upravni odbor

SAZIVA

XIX redovnu sjednicu skupštine akcionara, koja će se održati 22.12.2020. godine sa početkom u 12 sati u restoranu ovog društva, ul. Svetosavska bb, Modriča
Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg.
2. Imenovanje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i odbora za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
4. Izvještaj o radu upravnog odbora za period od 7.8.2019 - 20.5.2020. godine.
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2019. god. I izvještaja revizora
6. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog bilansa uspjeha i bilansa stanja društva za 2019. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za 2019. godinu.
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iskazane u bilansu uspjeha za 2019. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2020. godinu.
10. Glasanje o razrješenju članova Upravnog odbora.
11. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora i utvrđivanje novčane naknade za njihov rad u Upravnom odboru.
12. Razno.

Materijal za redovnu sjednicu skupštine akcionara dostupan je na uvid akcionarima, svakim radnim danom u sjedištu društva.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: KOMO