Tehnogas - Kakmuž a.d. Petrovo saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Tehnogas - Kakmuž a.d. Petrovo

Na osnovu člana 32. i 33. Statuta Fabrike za proizvodnju i promet tehničkih gasova „Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo, kao i člana 22. Poslovnika o radu Skupštine društva, Predsjednik Upravnog odbora,

SAZIVA

DVADESET ŠESTU redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo koja će se održati dana 26.04.2021. godine u prostorijama TGT a.d. Trn, Ul .Nikole Pašića 28, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodnog zasijedanja Skupštine
3. Usvajanje revidiranog Završnog računa, sa izvještajem revizora.
4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.2020. do 31.12.2020.godine
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
6. Prijedlog da Društvo iskoristi statutarne rezerve radi pokrića gubitaka iz ranijih godina
7. Izbor revizora za 2021.godinu
8. Razrješenje članova Upravnog odbora zbog isteka mandata
9. Izbor članova Upravnog odbora

Skupštinu čine i u njoj pravo učešća i pravo glasa imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 16.04.2021.godine, a Društvo će pribaviti od Centralnog registra hartija od vrijednosti RS izvještaj koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i norminalnoj vrijednosti akcija na dan 16.04.2021. godine.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara Društva, prijedlozi odluka za svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje i drugi dokumenti za Skupštinu biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Kakmužu-Petrovo, na adresi Lugovi b.b. svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova.

Napomena:
Lica koja će zastupati fondove ili pojedine akcionare dužni su sa sobom donijeti ovlaštenje ovjereno od strane nadležnog organa.


Upravni odbor

 

 

 Prečice: TGKA