Semberija PD a.d. Bijeljina saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Semberija PD a.d. Bijeljina

PD „SEMBERIJA" AD BIJELJINA
Broj: 325-2/21
Datum: 21.04.2021. godine

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i članom 43. Statuta PD „SEMBERIJA" a.d. Bijeljina, Upravni odbor PD „SEMBERIJA" a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 21.04.2021. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara PD „SEMBERIJA" a.d. Bijeljina, koja će se održati dana 24.05.2021. godine (ponedeljak) u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva, Novo Selo br. 31, 76300 Bijeljina.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela (predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerivači zapisnika, komisija za glasanje),
2. Usvajanje izvještaja o verifikaciji mandata Skupštine akcionara,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane 04.05.2020. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu,
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu,
10. Razno

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 14.05.2021. godine. /deseti dan prije dana održavanja Skupštine/.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom Društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van BiH - apostile pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima na internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u periodu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Zoran Marinković, s.r.

 

 Prečice: SEMB