Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 43. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

„Mtel" a.d. BANjA LUKA
- UPRAVNI ODBOR -
Broj: 1-02-28591/21
Dana, 11.05.2021. godine

Na osnovu člana 19, 21. i 33. Statuta Društva i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor Društva d o n o s i:

P O Z I V
za XLIII Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
XLIII Skupština akcionara održaće se dana 21.06.2021. godine (ponedjeljak) u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanovića broj 8. Banja Luka.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLII Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2020. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2020. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2020. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2020. godini.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2020. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2020. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2020. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2022. godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.


II

Poziv za XLIII Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2. u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 11.06.2021. godine.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 22.06.2021. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Predrag Ćulibrk


Prilog:
Prečice: TLKM