RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  RiTe Ugljevik a.d. Ugljevik

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"
Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik
Broj: 13553/21.
Datum: 26.05.2021. godine

Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 13552/21 od 26.05.2021. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 28. sjednici održanoj dana 26.05.2021. godine utvrđuje sljedeći


SAZIV
za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 15.06.2021. godine
(utorak) u 12,00 časova

Druga vanredna sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 15.06.2021. godine (utorak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;
2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
4. Razmatranje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća OPU - 135/2021 i Zapisnika sa prve vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća OPU - 201/21;
5. Razmatranje Izvještaja broj: 5449/21 od 09.03.2021. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzaća održane 16.02.2021. godine;
6. Razmatranje Izvještaja broj: 5448/21 od 09.03.2021. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa prve vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzaća održane 02.03.2021. godine;
7. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;
8. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;
9. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021 - 2023. godinu;
10. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021 - 2023. godinu;
11. Upoznavanje sa Informacijom broj: 11576/21 od 05.05.2021. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor;
12. Razmatranje Informacije broj: 11964/2021 od 10.05.2021. godine o zahtjevu Srpske pravoslavne crkve - Eparhijski odbor Srpske pravoslavne eparhije Zvorničko - Tuzlanske;
13. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 05.06.2021. godine.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.

Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje Preduzeća, kancelarija 105.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 15.06.2021. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 22.06.2021. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.

Član 2.

Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mr Borislav Grubač, dipl. pravnik

 

 


Prilog:
Prečice: RTEU