Fates a.d. Sokolac saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA TEPIHA "FATES" SOKOLAC
Broj: 01/1-55/1-2021
Datum: 27.5.2021. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka v. Zakona o Privrednim društvima Sl. glasnik 127/08, te člana 43. Statuta Akcionarskog društva "FATES" Sokolac Upravni odbor

SAZIVA

Dvadeset prvu (21) redovnu sjednicu Skupštine Akcionarskog društva "FATES" Sokolac, koja će se održatti dana 28.6.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13 časova u restoranu Društvene ishrane "Fates" Sokolac.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih ttijela: predsjednika, zapisničara, ovjerivača zapisnika (dva člana) i komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa pretthodne sjednice Skupšttine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2020. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju "Fates" Sokolac za poslovnu 2020. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz poslovne 2020. godine
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2021. godinu.
10. Donošenje odluka o imenovanju organa društtva u skladu sa Zakonom o privrednom društvu (izvršni odbor i odbor za reviziju).
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD "Fates" Sokolac.
12. Tekuća pitanja.

U slučaju da se Skupšttina ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati 5.7.2021. godine u 13 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
Uvid u materijale po predloženim tačkama dnevnog reda može se izvršiti u pravnoj službi AD "FATES" Sokolac svakim radnim danom od 7 do 15 časova.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: FATS