Nova banka a.d. Banja Luka saziva 29. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nova banka a.d. Banja Luka

Na osnovu članova 53 i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 25. i 26. Statuta Nove banke AD Banja Luka, te odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke, Nova banka AD Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XXIX REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
NOVE BANKE AD BANJA LUKA

Dana 30.06.2021. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 časova održaće se XXIX redovna Skupština akcionara Nove banke AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).
Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Sali za sastanke Hotela Courtyard by Mariott Banja Luka, Prvog krajiškog korpusa 33.
Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sjledeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Banke:
a. Predsjedavajućeg Skupštine
b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
c. Odbora za glasanje
2. Verifikacija zapisnika sa XXVIII redovne sjednice Skupštine Nove banke, održane dana 30.06.2020. godine
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Banke sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima za 2020. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke za 2020. godinu
5. Razmatranje prijedloga za razrješenje člana Nadzornog odbora
6. Razmatranje prijedloga za imenovanje člana Nadzornog odbora i zaključenje ugovora sa istim
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti i pokriću emisionog gubitka
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Strateškog plana Banke za period 2021-2025. godine
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2021. godinu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja Banke za 2021. godinu i reviziju informacionog sistema Banke za 2021. godinu
11. Razmatranje informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2020. godinu sa Informacijom o imovinskom stanju članova Nadzornog odbora i Uprave Banke
12. Razmatranje prijedloga odluke o davanju saglasnosti Skupštine akcionara Banke na odluku o maksimalnom iznosu varija-bilnih naknada koje će se isplatiti radnicima Banke za 2021. godinu
13. Razmatranje prijedloga za potvrđivanje Politike naknada Nove banke AD Banja Luka
14. Razmatranje informacije o mišljenju Nadzornog odbora Banke o izvještajima kontrolnih funkcija za 2020. godinu
15. Razmatranje informacije o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2020. godinu
16. Razmatranje revidirane Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
17. Razmatranje prijedloga odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara
18. Tekuća pitanja

Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine najkasnije sedam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni lično ili putem punomoćnika, akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa. Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine. Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka nalazio 10 dana prije datuma održavanja Skupštine, odnosno na dan 20.06.2021. godine.
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima, otkupilac, privredno društvo MG Mind DOO Mrkonjić Grad, sa sjedištem na adresi Podbrdo bb, Mrkonjić Grad dostavio prijedlog za otkup akcija Banke od man-jinskih akcionara po cijeni od 0,50 KM za jednu akciju.
Akcionari imaju pravo da, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Banke, svakim radnim radnom od 09:00 do 15:00 časova, izvrše uvid u listu akcionara, izvještaj o poslovanju i finansijski izvještaj Banke, sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem, kao i u druge dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvršćenih u dnevni red skupštine. Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.


Goran Radanović
Predsjednik Nadzornog odbora

 


Prilog:
Prečice: NOVB