KP Vodovod a.d. Gradiška saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP „VODOVOD" a.d. GRADIŠKA

Na osnovu člana 7. tačka l. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09,100/11,67/13 i 100/17) i člana 51. tačka 13. Statuta KP „Vodovod" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 10.06.2021. godine donosi

ODLUKU

Saziva se XIV redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod" a.d. Gradiška, koja će se održati dana 14.07.2021 godine (srijeda) u 10:00 časova u prostorijama Preduzeća, Kozarskih brigada 36A u Gradišci.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Komisija za glasanje (3. člana), zapisničar, 2 (dva) ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 20.07.2020. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu,
b) finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020.godinu,
v) izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020. godinu,
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća za 2020.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća za 2020. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za 2021.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za period 2021.god..-2023.god.,
8. Razmatranje i usvajanje Programa investicija za period 2021.god.-2025.god.,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Preduzeća za 2021. godinu,
10. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centarlnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 04.07.2021.godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati 21.07.2021.godine (srijeda), na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Preduzeća da sve informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Preduzeća i na internet stranici Banjalučke berze.


Predsjednik Nadzornog odbora
Branka Trninić s.r.


Broj: 0.10-1141-2/21
Datum: 10.06.2021.godine

 



Prečice: VDGR