UniCredit Bank a.d. Banja Luka saziva 31. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 31. stav 31.1. tačka 31.1.1. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj S-9/17 od 13.10.2017. godine i S-14/21 od 08.04.2021. godine, te Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju vanredne XXXI Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-173/21 od 23.09.2021. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne XXXI Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka


Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se vanredna XXXI Skupština UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 12.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 11 časova, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.

Za vanrednu XXXI Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXX Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 08.04.2021. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru i samoprocjenu rada Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište UniCredit Bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 02.10.2021. godine. Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prijedlozi odluka i materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka biće dostupni svim akcionarima u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, u kancelariji Uprave Banke, na adresi Marije Bursać 7, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 časova.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci pola sata prije termina određenog za početak Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka.


UniCredit Bank a.d. Banja LukaPrečice: NBLB