JP Rad a.d. Bratunac saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP Rad a.d. Bratunac

JAVNO PREDUZEĆE
« RAD» BRATUNAC
Broj:424/ 2021.
Dana: 24.09.2021.godine.


Na osnovu člana 7. Zakona o Javnim preduzećima (Službeni Glasnik Republike Srpske broj: 75/04 i 78/11), člana 44 . stav 1. tačka 4. Statuta JP «RAD» Bratunac i Odluke broj: 423 /2021 godine, privremeni Nadzorni odbor preduzeća:

SAZIVA
IV (četvrtu)Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JP «RAD» Bratunac koja će biti održana dana 11.10.2021. godine(ponedeljak) u 12h. u upravnoj zgradi preduzeća u ulici Svetog Save broj 252. Bratunac

Za sjednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Izbor zapisničara , ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
4. Usvajanje Zapisnika sa XXI Redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2021.
5. Donošenje Odluke o produženju mandata privremenom Nadzornom odboru
JP»RAD»Bratunac,do okončanja procedure imenovanja po javnom konkursu za izbor i
imenovanje Nadzornog odbora a najduže na period od 90 dana

U slučaju da Vanredna sjednica Skupštine akcionara nebude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će biti održana 15.10.2021. (petak) u 12 h. na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana , u vremenu od 7h. do 15h. u upravnoj zgradi preduzeća u ulici Svetog Save broj 84. Bratunac.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu IV (četvrte) Vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka , koji sadrži oznaku akcija , podatke o vlasnicima , broju i nominalnoj vrijednosti akcija izdatog sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara tj. sa stanjem na dan 02.10.2021. godine .

 


Predsjednik Privremenog
nadzornog odbora
___________________
Radović Milan,dipl.pravnik

 Prečice: RDBC