Lasta a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju - Zaključen stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS 95/2021

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Almina Oruč, u stečajnom postupku nad imovinom pravnog lica: AD "Lasta" Istočno Sarajevo iz Istočnog Sarajeva, 1.10.2021. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica: AD "Lasta" Istočno Sarajevo iz Istočnog Sarajeva, Karađorđeva ulica broj 19, JIB 4400546340000, matični broj 1367951.
2. Razrješava se dužnosti stečajni upravnik Vlado Simović.
3. Rješenje sa razlozima zaključenja stečajnog postupka objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".
4. Po pravosnažnosti Rješenja, isto će biti dostavljeno Registru Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra.
5. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i povjerioci da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana na-kon objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Stečajni sudija, Almina Oruč, s.r.


Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske". Žalba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka.


(61 0 St 012800 19 St-su)

 Prečice: LAST