Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 29. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MH „ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"
MP A.D.TREBINjE
ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJIĆ GRAD
Broj: NO- 75 /23
Datum: 06.11.2023. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima RS (Sl. Glasnik 75/04, 78/11) , članova 267, 272 , 277. stav 1. i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik RS broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), člana 34. stav 3. i člana 45. tačka 4. Statuta ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, Nadzorni odbor ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad:

SAZIVA
XXIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara
ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

XXIX redovna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, održaće se dana 15.12.2023. godine u Upravnoj zgradi u Mrkonjić Gradu, ulica Svetog Save 13.a , sa početkom u 12 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara,
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXXII vanredne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2022. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standaradima korporativnog upravljanja)
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Gradza 2022. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2022. godinu
8. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2022. godini
9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otkanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2022. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad.
12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2022. godine između Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima
13. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima za period 01.10. 2022-30.06.2022.godine

Materijali za sve tačke dnevnog reda nalaze se na oglasnim tablama Preduzeća. U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi 15.12.2023. godine, ponovljeno će se održati 22.12.2023. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan 05.12.2023. godine.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane
suda.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Prijedlog akata - materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na oglasnim tablama ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara ZP „Hidroelek-trane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad.
Pismene izjave „za" i „protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine na adresu ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, ul. Svetog Save 13. ili na telefon/faks broj:050/225-300 i 050 /211-352.
Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.


V.d. predsjednika Nadzornog odbora
Mr Ivan Vanja Boroja, sr.

 Prečice: HELV