Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Dopuna dnevnog reda za 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad

MH „ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"
ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D.
MRKONjIĆ GRAD
Broj: NO- /20
Datum: 28.10.2020. godine

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 45. tačka 4. Statuta ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, Nadzorni odbor ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad donosi :

ODLUKA
o dopuni saziva i dnevnog reda za XXVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

I
Dnevni red za XXVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, zakazanu za 24.11.2020.godine , odnosno 30.11. 2020. godine (ponovljeni termin) u Mrkonjić Gradu, u prostorijama Upravne zgrade u Mrkonjić Gradu, ul. Svetog Save 13 a, sa početkom u 13. časova, objavljen u dnevnim listovima "Nezavisne novine" i "Glas Srpske" dana 23.10.2020. godine dopunjava se tačkom:

8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje urvđenih nedostataka u revizorskom izvještaju "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka za 2019. godinu i prihvatanje preporuka datih u Pismu rukovodstvu MH "Elektroprivreda Republike Srpske".

Dosadašnje tačke 8, 9, 10 i 11, mijenjaju svoje redne brojeve i postaju tačke 9, 10, 11 i 12.
II
U svemu ostalom Saziv i dnevni red broj NO-30/20 ostaju nepromijenjeni.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Banjalučke berze i u dnevnim listovima "Nezavisne novine" i "Glas Srpske ".


V.d.Predsjednik Nadzornog odbora

mr Tomislav Todorović

 
Prečice: HELV