Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Dopuna dnevnog reda za 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MH „ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"
ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD
MRKONJIĆ GRAD
Broj: NO- 37/20
Datum: 01.11.2020. godine

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 45. tačka 4. Statuta ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, i člana 275 Zakona o privrednim društvima RS ( Sl. Glasnik RS broj 127/08, 58/09 , 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) Nadzorni odbor ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad a po zahtjevu akcionara "PREF" a.d. Banja Luka broj 01-558/20, donosi :

ODLUKA
o dopuni saziva i dnevnog reda za XXVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad broj NO-30/20 i NO-36/20

I

Dnevni red za XXVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, zakazanu za 24.11.2020.godine, odnosno 30.11.2020. godine (ponovljeni termin) u Mrkonjić Gradu, u prostorijama Upravne zgrade u Mrkonjić Gradu, ul. Svetog Save 13 a, sa početkom u 13 časova, objavljen u dnevnim listovima "Nezavisne novine" i "Glas Srpske" dana 23.10.2020. godine sa dopunom dnevnog reda, objavljenom u istim dnevnim listovima dana 28.10.2020. godine, po osnovu zahtjeva akcionara "PREF" a.d. Banja Luka broj 01-558/20 i na osnovu člana 275. Zakona o privrednim društvima RS dopunjava se tačkama:

13. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad.
14. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju v.d. članova Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad do okončanja konkursne procedure koja će u narednom periodu biti raspisana

II

U svemu ostalom Saziv i dnevni red broj NO-30/20, NO-36/20 ostaju nepromijenjeni.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Banjalučke berze i u dnevnim listovima "Nezavisne novine" i "Glas Srpske ".

 

V.d.Predsjednik Nadzornog odbora
mr Tomislav Todorović

 
Prečice: HELV