Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Agrokombinat a.d. Rogatica - u stečaju [AGKM-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA)
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža -23,45%
Marža prije poreza -23,45%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0043
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 17.186
EBIT -13.402
EBITDA -13.402
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 845.126
Vrijednost preduzeća (EV) 4.792.400
Neto dug 3.947.274
EV / Tržišna kapitalizacija 5,6706
Ukupne obaveze/ EV 0,8272
Neto dug / EV 0,8237
EV / EBIT -357,5884
EV / EBITDA -357,5884
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -1,59%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0073
Racio tekuće likvidnosti 0,0083
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 1.321.487
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000