TC Balkana a.d. Mrkonjić Grad [BKMG-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2012. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -38,04%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -19,59%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -20,52%
Operativna marža -30,44%
Marža prije poreza -31,22%
Neto marža -31,56%
EBITDA marža -23,92%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 46.533
Free Cashflow 0
EBIT -102.783
EBITDA -77.922
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 392.243
Vrijednost preduzeća (EV) 699.558
Neto dug 307.315
EV / Tržišna kapitalizacija 1,7835
Ukupne obaveze/ EV 0,4419
Neto dug / EV 0,4393
EV / EBIT -6,8062
EV / EBITDA -8,9777
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -26,21%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 1,7924
Prihodi od prodaje po akciji 0,2491
P/S 1,2042
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0540
Racio tekuće likvidnosti 0,0934
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 75.425
Sredstva / Kapital 2,4126
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,6207
Prihodi od prodaje / Zalihe 38,1148
Prihodi od prodaje / Potraživanja 28,6418
Prihodi od prodaje / Radni kapital -1,1622
Pokrivenost kamata -3.857,1923
Altman Z-Skor 0,1215
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1674
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 1,4126
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,5855