Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Budućnost a.d. Šamac [BUDU-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -7,91%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -13,56%
Operativna marža -15,15%
Marža prije poreza -17,45%
Neto marža -18,82%
EBITDA marža -8,88%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 29.565
Free Cashflow 0
EBIT -538.635
EBITDA -309.439
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 318.219
Vrijednost preduzeća (EV) 8.730.655
Neto dug 8.412.436
EV / Tržišna kapitalizacija 27,4360
Ukupne obaveze/ EV 0,9640
Neto dug / EV 0,9636
EV / EBIT -16,2089
EV / EBITDA -28,2145
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -206,24%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 1,0956
P/S 0,0913
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1126
Racio tekuće likvidnosti 0,2380
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 71.372
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,4203
Prihodi od prodaje / Zalihe 3,9593
Prihodi od prodaje / Potraživanja 4,0156
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,6054
Pokrivenost kamata -5,8429
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000