Dubički robni magazin a.d. K. Dubica [DBRM-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -20,46%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -9,53%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -9,70%
Operativna marža 15,60%
Marža prije poreza -164,01%
Neto marža -170,56%
EBITDA marža -144,25%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,2326
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0339
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0250
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 30.403
Free Cashflow 49.508
EBIT -325.620
EBITDA -307.001
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 1.982.904
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0272
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0133
Racio tekuće likvidnosti 0,0400
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 492.178
Sredstva / Kapital 2,3563
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 1,3246
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0559
Prihodi od prodaje / Zalihe 5,3426
Prihodi od prodaje / Potraživanja 7,6499
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,1498
Pokrivenost kamata -0,0757
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1867
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,3444
Ukupne obaveze / Kapital 1,3563
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,5756