Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić [DEST-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 1,68%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 1,58%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 2,37%
Operativna marža 1,84%
Marža prije poreza 2,18%
Neto marža 2,14%
EBITDA marža 8,28%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0591
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0468
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,7678
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 67.847
Free Cashflow -640.176
EBIT 464.080
EBITDA 1.791.428
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 4.005.755
Vrijednost preduzeća (EV) 4.611.868
Neto dug 606.113
EV / Tržišna kapitalizacija 1,1513
Ukupne obaveze/ EV 0,3615
Neto dug / EV 0,1314
EV / EBIT 9,9377
EV / EBITDA 2,5744
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0230
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 8,6377
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 11,58%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1465
Prihodi od prodaje po akciji 1,0752
P/S 0,1851
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 2,2829
Racio tekuće likvidnosti 6,4472
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 90.955
Sredstva / Kapital 1,0610
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 1.029,7965
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,7389
Prihodi od prodaje / Zalihe 3,5443
Prihodi od prodaje / Potraživanja 10,8253
Prihodi od prodaje / Radni kapital 2,8007
Pokrivenost kamata 1.227,6900
Altman Z-Skor 2,6470
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3586
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0091
Ukupne obaveze / Kapital 0,0610
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0575