Fates a.d. Sokolac [FATS-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,77%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,73%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 1,97%
Operativna marža 2,11%
Marža prije poreza 1,54%
Neto marža 1,20%
EBITDA marža 9,20%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0081
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0051
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0899
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 28.288
Free Cashflow 8.443
EBIT 15.467
EBITDA 96.326
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 52.586
Vrijednost preduzeća (EV) -12.723
Neto dug -65.309
EV / Tržišna kapitalizacija -0,2419
Ukupne obaveze/ EV -7,3788
Neto dug / EV 5,1331
EV / EBIT -0,8226
EV / EBITDA -0,1321
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0074
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 4,1748
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 23,95%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0320
Prihodi od prodaje po akciji 0,6170
P/S 0,0502
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 2,9302
Racio tekuće likvidnosti 12,1005
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 46.918
Sredstva / Kapital 1,0572
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 4,0985
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,6053
Prihodi od prodaje / Zalihe 1,2721
Prihodi od prodaje / Potraživanja 9,3938
Prihodi od prodaje / Radni kapital 1,0043
Pokrivenost kamata 19,5032
Altman Z-Skor 1,6480
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9680
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0572
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0541