Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Fates a.d. Sokolac [FATS-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,08%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,08%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,28%
Operativna marža -2,10%
Marža prije poreza 0,33%
Neto marža 0,21%
EBITDA marža 3,27%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,1621
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0651
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,8147
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 22.026
Free Cashflow 107.105
EBIT 1.745
EBITDA 21.622
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 52.586
Vrijednost preduzeća (EV) 109.753
Neto dug 57.167
EV / Tržišna kapitalizacija 2,0871
Ukupne obaveze/ EV 1,1979
Neto dug / EV 0,5209
EV / EBIT 62,8956
EV / EBITDA 5,0760
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 38,3279
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 2,61%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0320
Prihodi od prodaje po akciji 0,3895
P/S 0,0796
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 2,0635
Racio tekuće likvidnosti 9,8136
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 59.230
Sredstva / Kapital 1,0799
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 1.947,3636
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,3739
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,6041
Prihodi od prodaje / Potraživanja 4,8548
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,5703
Pokrivenost kamata -849,2500
Altman Z-Skor 1,3034
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9700
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0799
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0740