Fabrika šećera Bijeljina a.d. V. Obarska - u stečaju [FSBN-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -42,38%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -4,09%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -4,93%
Operativna marža -4.593,72%
Marža prije poreza -4.563,72%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -1.090.590
EBITDA -158.575
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 8.650
Vrijednost preduzeća (EV) 23.501.124
Neto dug 23.492.474
EV / Tržišna kapitalizacija 2.716,8779
Ukupne obaveze/ EV 1,0254
Neto dug / EV 0,9996
EV / EBIT -21,5490
EV / EBITDA -148,2019
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -12.609,53%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0043
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1556
Racio tekuće likvidnosti 0,1988
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 3.265.903
Sredstva / Kapital 12,8803
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -7.781,7714
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0704
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,8106
Ukupne obaveze / Kapital 11,8803
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,9224