Fabrika šećera Bijeljina a.d. V. Obarska - u stečaju [FSBN-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -53,87%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -3,35%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -4,05%
Operativna marža -3.522,02%
Marža prije poreza -3.415,94%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -860.818
EBITDA -71.734
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 8.650
Vrijednost preduzeća (EV) 23.540.044
Neto dug 23.531.394
EV / Tržišna kapitalizacija 2.721,3773
Ukupne obaveze/ EV 1,0241
Neto dug / EV 0,9996
EV / EBIT -27,3461
EV / EBITDA -328,1574
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -9.951,60%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0074
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1527
Racio tekuće likvidnosti 0,1959
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 5.054.777
Sredstva / Kapital 21,6453
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0405
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 1,4082
Ukupne obaveze / Kapital 20,6453
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,9538