Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka [GLSG-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -2,08%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -1,89%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,92%
Operativna marža -68,08%
Marža prije poreza -74,48%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -87.413
EBITDA 18.534
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 877.660
Vrijednost preduzeća (EV) 1.328.532
Neto dug 450.872
EV / Tržišna kapitalizacija 1,5137
Ukupne obaveze/ EV 0,3420
Neto dug / EV 0,3394
EV / EBIT -15,1983
EV / EBITDA 71,6808
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -10,91%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1929
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1477
Racio tekuće likvidnosti 0,1715
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 5.004.495
Sredstva / Kapital 1,0998
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -11,5179
Altman Z-Skor 1,0384
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3998
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0077
Ukupne obaveze / Kapital 0,0998
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0908