Finansijski pokazatelji za 2015. godinu

Štamparija Grafokomerc a.d. Trebinje [GRFK-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -1,80%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,34%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,13%
Operativna marža -70,97%
Marža prije poreza -15,24%
Neto marža -31,29%
EBITDA marža 53,26%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 4.975
Free Cashflow 0
EBIT -20.235
EBITDA 34.440
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 1.045.678
Vrijednost preduzeća (EV) 5.814.986
Neto dug 4.769.308
EV / Tržišna kapitalizacija 5,5610
Ukupne obaveze/ EV 0,8202
Neto dug / EV 0,8202
EV / EBIT -287,3727
EV / EBITDA 168,8440
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -1,94%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,9362
Prihodi od prodaje po akciji 0,0408
P/S 16,1697
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,8635
Racio tekuće likvidnosti 0,8659
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 452.786
Sredstva / Kapital 5,2702
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0110
Prihodi od prodaje / Zalihe 5,0135
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0167
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,1011
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7049
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 4,2702
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,8103