Finansijski pokazatelji za 2009. godinu

Građevinar a.d. Novi Grad - u stečaju [GRNR-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,45%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,03%
Operativna marža -24,51%
Marža prije poreza -24,51%
Neto marža -24,51%
EBITDA marža -24,51%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 14.104
Free Cashflow 0
EBIT -3.457
EBITDA -3.457
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 89.872
Vrijednost preduzeća (EV) 831.365
Neto dug 741.493
EV / Tržišna kapitalizacija 9,2505
Ukupne obaveze/ EV 0,8921
Neto dug / EV 0,8919
EV / EBIT -240,4875
EV / EBITDA -240,4875
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -3,85%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0157
P/S 6,3721
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 0,0395
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 741.701
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0186
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,4282
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0198
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000