Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Gipsara volari a.d. Šipovo - u stečaju [GVLR-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA)
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 0
EBIT -25.621
EBITDA -25.621
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 1.021.318
Vrijednost preduzeća (EV) 7.856.034
Neto dug 6.834.716
EV / Tržišna kapitalizacija 7,6921
Ukupne obaveze/ EV 0,8700
Neto dug / EV 0,8700
EV / EBIT -306,6248
EV / EBITDA -306,6248
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -2,51%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0000
Racio tekuće likvidnosti 0,8008
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000