Swisslion industrija alata a.d. Trebinje [IATR-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 33,29%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 1,94%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 3,11%
Operativna marža 7,70%
Marža prije poreza 4,64%
Neto marža 4,76%
EBITDA marža 9,39%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0299
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,1791
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0131
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 28.050
Free Cashflow -92.999
EBIT 726.555
EBITDA 1.367.131
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 1.373.843
Vrijednost preduzeća (EV) 34.221.874
Neto dug 32.848.031
EV / Tržišna kapitalizacija 24,9096
Ukupne obaveze/ EV 0,9665
Neto dug / EV 0,9599
EV / EBIT 47,1016
EV / EBITDA 25,0319
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0181
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 1,9835
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 50,42%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,5660
Prihodi od prodaje po akciji 0,3815
P/S 0,0944
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,3059
Racio tekuće likvidnosti 0,8612
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 68.407
Sredstva / Kapital 14,6271
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 0,8125
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,4074
Prihodi od prodaje / Zalihe 1,6939
Prihodi od prodaje / Potraživanja 3,1654
Prihodi od prodaje / Radni kapital -6,7271
Pokrivenost kamata 19,7610
Altman Z-Skor 0,4663
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0636
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 7,2058
Ukupne obaveze / Kapital 13,6271
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,9316