Knegrad a.d. Kneževo [KNGR-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2007. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -31,33%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -5,10%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -12,63%
Operativna marža -76,10%
Marža prije poreza -76,10%
Neto marža -87,04%
EBITDA marža -56,70%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 4.310
Free Cashflow 0
EBIT -90.047
EBITDA -58.659
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 1.520.272
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,1291
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,4759
Racio tekuće likvidnosti 0,7065
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 74.304
Sredstva / Kapital 7,3298
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0586
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,2935
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,1513
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,2315
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3036
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 6,2584
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,8538