Knešpoljeturist a.d. Kozarska Dubica [KNPT-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2011. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -1,42%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,53%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -0,56%
Operativna marža -6,25%
Marža prije poreza -6,25%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 0
EBIT -875
EBITDA -875
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 46.586
Vrijednost preduzeća (EV) 145.110
Neto dug 98.524
EV / Tržišna kapitalizacija 3,1149
Ukupne obaveze/ EV 0,7089
Neto dug / EV 0,6790
EV / EBIT -165,8394
EV / EBITDA -165,8394
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -1,88%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,7593
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0519
Racio tekuće likvidnosti 0,0746
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 2,6767
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1317
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 1,6767
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,6264