Konfekcija Pionir a.d. Prnjavor - u stečaju [KPPR-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2016. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -15,76%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -13,61%
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0069
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0264
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 1.684
EBIT -41.993
EBITDA -41.993
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 795
Vrijednost preduzeća (EV) -228.256
Neto dug -229.051
EV / Tržišna kapitalizacija -286,9839
Ukupne obaveze/ EV -0,2798
Neto dug / EV 1,0035
EV / EBIT 5,4356
EV / EBITDA 5,4356
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -5.279,74%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0032
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 4,8431
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 1,2602
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 2,7199
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0309
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,2602
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,2065