Finansijski pokazatelji za 2010. godinu

Kurjak a.d. Bijeljina [KURJ-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -119,91%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -170,04%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0003
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 407
EBIT -3.776.057
EBITDA -3.681.083
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 392.832
Vrijednost preduzeća (EV) 1.968.872
Neto dug 1.576.040
EV / Tržišna kapitalizacija 5,0120
Ukupne obaveze/ EV 0,8021
Neto dug / EV 0,8005
EV / EBIT -0,5214
EV / EBITDA -0,5349
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -1.019,67%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1798
Racio tekuće likvidnosti 0,2663
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 175.473
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 0,0018
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -2,5650
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000