Medicinska elektronika a.d. Banja Luka - u stečaju [MDEL-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA)
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža -2,13%
Marža prije poreza 0,00%
Neto marža
EBITDA marža 0,00%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 528
Free Cashflow 3.004.400
EBIT 0
EBITDA 0
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 472.724
Vrijednost preduzeća (EV) 4.598.539
Neto dug 4.125.815
EV / Tržišna kapitalizacija 9,7277
Ukupne obaveze/ EV 2,0482
Neto dug / EV 0,8972
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0001
P/S 447,6555
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,5669
Racio tekuće likvidnosti 0,5692
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 4.709.443
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0001
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0500
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0179
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0003
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000