Mrkonjičanka a.d. Mrkonjić Grad [MRKO-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -35,87%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -1,21%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -2,08%
Operativna marža -38,24%
Marža prije poreza -38,24%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 0
EBIT -826
EBITDA 1.289
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 51.263
Vrijednost preduzeća (EV) 117.932
Neto dug 66.669
EV / Tržišna kapitalizacija 2,3005
Ukupne obaveze/ EV 0,5653
Neto dug / EV 0,5653
EV / EBIT -142,7742
EV / EBITDA 91,4907
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -1,61%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 27,1230
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 1,0102
Racio tekuće likvidnosti 2,0305
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 36,2757
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 0,7189
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0055
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 27,4794
Ukupne obaveze / Kapital 35,2757
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,9724