Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Predionica a.d. Trnovo [PRED-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -0,27%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,11%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -0,11%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 0
EBIT -1.913
EBITDA -1.913
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 112.314
Vrijednost preduzeća (EV) 1.176.094
Neto dug 1.063.780
EV / Tržišna kapitalizacija 10,4715
Ukupne obaveze/ EV 0,9047
Neto dug / EV 0,9045
EV / EBIT -614,7903
EV / EBITDA -614,7903
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -1,70%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1593
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0948
Racio tekuće likvidnosti 0,0950
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 2,5093
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3138
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 1,5093
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,6015