Finansijski pokazatelji za 2011. godinu

Energoinvest rask. oprema a.d. I. Sarajevo - u stečaju [RAOP-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -21,73%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -14,60%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -16,61%
Operativna marža -822,33%
Marža prije poreza -881,82%
Neto marža -316,79%
EBITDA marža -206,74%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 8.803
Free Cashflow 0
EBIT -7.370.139
EBITDA -4.932.175
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 3.483
Vrijednost preduzeća (EV) 18.490.390
Neto dug 18.486.907
EV / Tržišna kapitalizacija 5.308,5796
Ukupne obaveze/ EV 1,0009
Neto dug / EV 0,9998
EV / EBIT -2,5088
EV / EBITDA -3,7489
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -216.979,41%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0001
Prihodi od prodaje po akciji 0,0685
P/S 0,0015
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,1215
Racio tekuće likvidnosti 0,5297
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 182.672
Sredstva / Kapital 1,5971
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0461
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,4610
Prihodi od prodaje / Potraživanja 2,7543
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,5086
Pokrivenost kamata -38,5866
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8899
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,2753
Ukupne obaveze / Kapital 0,5971
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3739