Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju [RATA-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -1,02%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,65%
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža -614,63%
Marža prije poreza -615,74%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -145.052
EBITDA -145.052
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 6.797
Vrijednost preduzeća (EV) 7.270.571
Neto dug 7.263.774
EV / Tržišna kapitalizacija 1.069,6896
Ukupne obaveze/ EV 1,0922
Neto dug / EV 0,9991
EV / EBIT -50,1239
EV / EBITDA -50,1239
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -2.137,96%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0005
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0902
Racio tekuće likvidnosti 2,7803
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 22.078.523
Sredstva / Kapital 1,5617
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata -552,5285
Altman Z-Skor 0,7483
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8320
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,5617
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3597