Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Rafinerija nafte Brod a.d. Brod [RNAF-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -277,19%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -18,17%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -18,40%
Operativna marža -1.957,52%
Marža prije poreza -5.799,14%
Neto marža -37.851,77%
EBITDA marža -33.892,89%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 650
Free Cashflow -11.506.629
EBIT -122.662.731
EBITDA -103.732.572
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 2.892.055
Vrijednost preduzeća (EV) 572.935.229
Neto dug 570.043.174
EV / Tržišna kapitalizacija 198,1066
Ukupne obaveze/ EV 0,9957
Neto dug / EV 0,9950
EV / EBIT -4,6708
EV / EBITDA -5,5232
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -4.005,77%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1212
Prihodi od prodaje po akciji 0,0012
P/S 9,4493
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0110
Racio tekuće likvidnosti 0,0291
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 1.261.917
Sredstva / Kapital 24,9060
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0005
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0513
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,4853
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0020
Pokrivenost kamata -5.431,2288
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0908
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 17,3767
Ukupne obaveze / Kapital 23,9060
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,9598