Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Tvornica za obradu metala eksplozijom a.d. Prijedor [TOME-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -0,89%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,83%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -0,87%
Operativna marža -727,83%
Marža prije poreza -732,91%
Neto marža -732,91%
EBITDA marža -727,83%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 3.148
Free Cashflow 0
EBIT -5.728
EBITDA -5.728
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 61.457
Vrijednost preduzeća (EV) 107.238
Neto dug 45.781
EV / Tržišna kapitalizacija 1,7449
Ukupne obaveze/ EV 0,4338
Neto dug / EV 0,4269
EV / EBIT -18,7217
EV / EBITDA -18,7217
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -9,39%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0954
Prihodi od prodaje po akciji 0,0013
P/S 78,0903
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0175
Racio tekuće likvidnosti 0,6632
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 2.761.880
Sredstva / Kapital 1,0722
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0011
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0259
Prihodi od prodaje / Potraživanja
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0502
Pokrivenost kamata -144,2000
Altman Z-Skor 0,7391
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0478
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0722
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0674