Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Top a.d. Banja Luka - u stečaju [TOPA-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -1,99%
Prinos na stalna sredstva (ROFA)
Operativna marža -64,21%
Marža prije poreza -463,76%
Neto marža -1.205,31%
EBITDA marža -1.205,31%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 148,7220
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,2770
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 4.412.283
EBIT -357.590
EBITDA -357.590
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 2.980.735
Vrijednost preduzeća (EV) 18.472.916
Neto dug 15.492.181
EV / Tržišna kapitalizacija 6,1974
Ukupne obaveze/ EV 0,8624
Neto dug / EV 0,8386
EV / EBIT -51,6595
EV / EBITDA -51,6595
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -12,00%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0041
P/S 100,4697
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0277
Racio tekuće likvidnosti 0,1040
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0017
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0040
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,1627
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0021
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000