Unis fabrika cijevi a.d. Derventa [UNFC-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,39%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -0,85%
Operativna marža -550,13%
Marža prije poreza -174,27%
Neto marža -302,12%
EBITDA marža 192,28%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 2.442
Free Cashflow 0
EBIT -1.168.815
EBITDA 814.212
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 15.650.854
Vrijednost preduzeća (EV) 340.302.848
Neto dug 324.651.994
EV / Tržišna kapitalizacija 21,7434
Ukupne obaveze/ EV 0,9540
Neto dug / EV 0,9540
EV / EBIT -291,1520
EV / EBITDA 417,9536
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -8,17%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0160
P/S 36,9601
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 1,7904
Racio tekuće likvidnosti 4,8824
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 1.872.273
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0013
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0236
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0440
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0189
Pokrivenost kamata -37,5408
Altman Z-Skor 0,0806
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000