JP Vodovod i kanalizacija a.d. Rogatica - u stečaju [VKRO-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2017. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -0,68%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -1,85%
Operativna marža -2,21%
Marža prije poreza -1,80%
Neto marža -1,80%
EBITDA marža -1,80%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,2785
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,1035
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 29.704
Free Cashflow 140.626
EBIT -9.088
EBITDA -9.088
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 1.170.733
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,5381
Racio tekuće likvidnosti 0,5866
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 79.910
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,3794
Prihodi od prodaje / Zalihe 6,6530
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,0262
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,9176
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000