Finansijski pokazatelji za 2012. godinu

Zanus a.d. Šekovići [ZNUS-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -55,01%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -37,78%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -64,37%
Operativna marža -56,40%
Marža prije poreza -58,43%
Neto marža -58,43%
EBITDA marža -42,00%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 12.392
Free Cashflow 0
EBIT -109.879
EBITDA -83.274
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 33.287
Vrijednost preduzeća (EV) 158.202
Neto dug 124.915
EV / Tržišna kapitalizacija 4,7527
Ukupne obaveze/ EV 0,8045
Neto dug / EV 0,7896
EV / EBIT -1,4398
EV / EBITDA -1,8998
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -348,03%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,2181
Prihodi od prodaje po akciji 1,0126
P/S 0,1679
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,7482
Racio tekuće likvidnosti 0,8865
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 17.496
Sredstva / Kapital 1,8338
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,6466
Prihodi od prodaje / Zalihe 7,3818
Prihodi od prodaje / Potraživanja 2,1827
Prihodi od prodaje / Radni kapital -13,7215
Pokrivenost kamata -19,6709
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7796
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,8338
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,4547