Finansijski pokazatelji za 2020. godinu

Zrak - optoelektronika a.d. Teslić [ZRKV-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -28,97%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -2.655,87%
Operativna marža -318,15%
Marža prije poreza -325,16%
Neto marža -216,31%
EBITDA marža -210,99%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 23.316
Free Cashflow 0
EBIT -50.435
EBITDA -49.195
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 100.271
Vrijednost preduzeća (EV) 292.394
Neto dug 192.123
EV / Tržišna kapitalizacija 2,9160
Ukupne obaveze/ EV 0,6576
Neto dug / EV 0,6571
EV / EBIT -5,7974
EV / EBITDA -5,9436
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -50,30%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0237
P/S 4,3005
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0577
Racio tekuće likvidnosti 0,6205
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 192.287
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,1339
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,2024
Prihodi od prodaje / Potraživanja 2,8516
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,3195
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000