Bilans stanja za 2004. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 Stalna imovina 112.964.0552.083.397110.880.65855.742.255
003 I. Nematerijalna ulaganja 689.3970689.3975.152.049
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj 289.7980289.7981.025.295
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava     
007 4. Ulaganje iznad knjivodstvene vrijednosti - odwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 399.5990399.5994.126.754
009 II. Osnovna sredstva 11.076.8812.083.3978.993.4847.502.245
010 1. Zemljišta, šume i višedišnji zasadi     
011 2. Građevinski objekti 8.597.748397.9978.199.751337.596
012 3. Oprema 2.479.1331.685.400793.733596.832
013 4. Alat i inventar     
014 5. Osnovno stado     
015 6. Ostala osnovna sredstva     
016 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 0006.567.817
017 III. Duročni finansijski plasmani 101.197.7770101.197.77743.087.961
018 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
019 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica 189.4410189.441196.732
020 3. Duročni krediti povezanim pravnim licima 100.995.1910100.995.19142.876.078
021 4. Duročni krediti 13.145013.14515.151
022 5. Duročne hartije od vrijednosti     
023 6. Otkupljene sopstvene akcije     
024 7. Ostali duročni plasmani     
025 Obrtna imovina 188.651.6050188.651.605268.744.377
026 I. Zalihe (027 do 031) 8.06808.068192.930
027 1. Materijal     
028 2. Nedovršena proizvodnja     
029 3. Gotovi proizvodi     
030 4. Roba     
031 5. Dati avansi 8.06808.068192.930
032 II. Kratkoročna potraživanja i plasmani 176.397.7080176.397.708251.053.475
033 1. Kratkoročna potraživanja 170.175.1800170.175.180248.104.242
034 a) Kupci - povezana pravna lica 130.961.7380130.961.738222.969.929
035 b) Kupci 26.850.758026.850.75824.106.539
036 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda 11.450.765011.450.765122.479
037 g) Druga potraživanja 911.9190911.919905.295
038 2. Kratkoročni finansijski plasmani 6.222.52806.222.5282.949.233
039 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica 6.222.52806.222.5282.949.233
040 b) Kratkoročni krediti     
041 v) Hartije od vrijednosti     
042 g) Mjenice     
043 d) Ostali kratkoročni plasmani     
044 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12.245.829012.245.82917.497.972
045 1. Hartije od vrijednosti (Gotovinski ekvivalenti)     
046 2.Gotovina 12.245.829012.245.82917.497.972
047 Aktivna vremenska razgranicenja 18.083.756018.083.7563.661.788
048 Poslovna imovina 319.699.4162.083.397317.616.019328.148.420
049 Gubitak iznad kapitala     
050 Poslovna aktiva 319.699.4162.083.397317.616.019328.148.420
051 VANBILANSNA AKTIVA 1.265.08301.265.0831.265.083
101 Kapital   2.410.2952.113.763
102 Osnovni kapital   294.381294.381
103 1. Akcijski kapital - obične akcije     
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odvornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital   294.381294.381
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital     
110 II. Emisiona premija     
111 Revalorizacione rezerve   04.111
112 Rezerve iz dobitka     
113 1. Zakonske rezerve     
114 2. Statutarne i druge rezerve     
115 Neraspoređeni dobitak   2.115.9141.815.271
116 1. Neraspoređeni dobitak ranijih dina   2.115.9141.814.778
117 2. Neraspoređeni dobitak tekuće dine   0493
118 VI. Gubitak do visine kapitala     
119 1. Gubici ranijih dina     
120 2. Gubitak tekuće dine     
121 Dugoročna rezervisanja   514.84778.227
122 I. Rezervisanja za troškove i rizike     
123 II. Rezervisanja za penzije     
124 III. Negativni odwill     
125 IV. Ostala duročna rezervisanja   514.84778.227
126 V. OBAVEZE   314.690.877325.956.430
127 Dugoročne obaveze   101.514.76357.239.328
128 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
129 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
130 3. Obaveze po duročnim hartijama od vrijednosti     
131 4. Duročni krediti   101.514.76357.239.328
132 5. Ostale duročne obaveze     
133 Kratkoročne obaveze   213.176.114268.717.102
134 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica     
135 2. Kratkoročni krediti   3.108.4718.176.848
136 3. Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
137 4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   6.655.9414.810.832
138 5. Dobavljači - povezana pravna lica   174.308.252253.367.545
139 6. Dobavljači   16.959.1921.549.844
140 7. Ostale obaveze iz poslovanja   454.9020
141 8. Obaveze iz specifičnih poslova   11.390.6460
142 9. Obaveze za zarade i naknade zarada   91.24178.424
143 10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   114.753101.481
144 11. Druge obaveze   92.716632.128
145 Pasivna vremenska razgrančenja     
146 Poslovna pasiva   317.616.019328.148.420
147 VANBILANSNA PASIVA   1.265.0831.265.083