Bilans stanja za 2005. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 Stalna imovina 123.200.7061.282.963121.917.7439.402.805
003 I. Nematerijalna ulaganja 352.49110.590341.901679.018
004 1. Osnivačka ulaganja     
005 2. Ulaganja u razvoj 128.2030128.203275.798
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava 52.95010.59042.36050.270
007 4. Ulaganje iznad knjivodstvene vrijednosti - odwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 171.3380171.338352.950
009 II. Osnovna sredstva 10.344.8801.272.3739.072.5078.521.201
010 1. Zemljišta, šume i višedišnji zasadi 81.759081.7590
011 2. Građevinski objekti 7.484.265503.5536.980.7127.724.792
012 3. Oprema 2.764.163768.8201.995.343796.409
013 4. Alat i inventar     
014 5. Osnovno stado     
015 6. Ostala osnovna sredstva     
016 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 14.693014.6930
017 III. Duročni finansijski plasmani 112.503.3350112.503.335202.586
018 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica     
019 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica 141.2410141.241189.441
020 3. Duročni krediti povezanim pravnim licima 112.350.9550112.350.9550
021 4. Duročni krediti 11.139011.13913.145
022 5. Duročne hartije od vrijednosti     
023 6. Otkupljene sopstvene akcije     
024 7. Ostali duročni plasmani     
025 Obrtna imovina 123.599.84662.091.59861.508.24817.245.874
026 I. Zalihe (027 do 031) 46.296046.2968.068
027 1. Materijal 14.337014.3370
028 2. Nedovršena proizvodnja     
029 3. Gotovi proizvodi     
030 4. Roba     
031 5. Dati avansi 31.959031.9598.068
032 II. Kratkoročna potraživanja i plasmani 109.841.05262.091.59847.749.4544.991.977
033 1. Kratkoročna potraživanja 99.211.17862.091.59837.119.5802.939.450
034 a) Kupci - povezana pravna lica 27.205.126027.205.1260
035 b) Kupci 69.707.65962.091.5987.616.0612.638.735
036 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda 2.187.02002.187.020190.060
037 g) Druga potraživanja 111.3730111.373110.655
038 2. Kratkoročni finansijski plasmani 10.629.874010.629.8742.052.527
039 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica 10.629.874010.629.8742.052.527
040 b) Kratkoročni krediti     
041 v) Hartije od vrijednosti     
042 g) Mjenice     
043 d) Ostali kratkoročni plasmani     
044 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 13.712.498013.712.49812.245.829
045 1. Hartije od vrijednosti (Gotovinski ekvivalenti)     
046 2.Gotovina 13.712.498013.712.49812.245.829
047 Aktivna vremenska razgranicenja 1.861.68901.861.6890
048 Poslovna imovina 248.662.24163.374.561185.287.68026.648.679
049 Gubitak iznad kapitala     
050 Poslovna aktiva 248.662.24163.374.561185.287.68026.648.679
051 VANBILANSNA AKTIVA 244.358.7920244.358.7921.265.083
101 Kapital 0018.751.30516.659.808
102 Osnovni kapital 0015.940.551196.938
103 1. Akcijski kapital - obične akcije 00196.938196.938
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odvornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital 0015.743.6130
110 II. Emisiona premija     
111 Revalorizacione rezerve 0054.64914.346.957
112 Rezerve iz dobitka     
113 1. Zakonske rezerve     
114 2. Statutarne i druge rezerve     
115 Neraspoređeni dobitak 002.756.1052.115.913
116 1. Neraspoređeni dobitak ranijih dina 002.134.8312.115.913
117 2. Neraspoređeni dobitak tekuće dine 00621.2740
118 VI. Gubitak do visine kapitala     
119 1. Gubici ranijih dina     
120 2. Gubitak tekuće dine     
121 Dugoročna rezervisanja 0029.6820
122 I. Rezervisanja za troškove i rizike     
123 II. Rezervisanja za penzije     
124 III. Negativni odwill     
125 IV. Ostala duročna rezervisanja 0029.6820
126 V. OBAVEZE 00166.506.6939.988.871
127 Dugoročne obaveze 00113.967.716519.572
128 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
129 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
130 3. Obaveze po duročnim hartijama od vrijednosti     
131 4. Duročni krediti 00113.967.716519.572
132 5. Ostale duročne obaveze     
133 Kratkoročne obaveze 0052.538.9779.469.299
134 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica     
135 2. Kratkoročni krediti 002.221.4201.055.982
136 3. Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
137 4. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 004.923.2996.655.941
138 5. Dobavljači - povezana pravna lica 0043.065.8680
139 6. Dobavljači 001.710.0481.003.763
140 7. Ostale obaveze iz poslovanja 00234.902454.902
141 8. Obaveze iz specifičnih poslova     
142 9. Obaveze za zarade i naknade zarada 00108.70791.242
143 10. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 00206.330114.752
144 11. Druge obaveze 0068.40392.717
145 Pasivna vremenska razgrančenja     
146 Poslovna pasiva 00185.287.68026.648.679
147 VANBILANSNA PASIVA 00244.358.7921.265.083