Bilans stanja za 2006. godinu

Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

AOPPozicijaBruto
tekuća
Ispravka
vrijednosti
Neto
tekuća
Neto
prethodna
001 A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL     
002 B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033) 1.159.693.9121.253.7871.158.440.1259.436.134
003 I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009) 753.90223.062730.840351.313
004 1. Osnivačka ulaganja 392.0000392.0000
005 2. Ulaganja u razvoj 000128.203
006 3. Koncesije, patenti, licence i slična prava 62.36123.06239.29951.771
007 4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill     
008 5. Druga nematerijalna ulaganja 299.5410299.541171.339
009 6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi     
010 II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017) 10.183.0611.230.7258.952.3368.932.441
011 1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi 81.759081.75981.759
012 2. Građevinski objekti 7.484.514597.1136.887.4016.980.957
013 3. Oprema 2.501.832633.6121.868.2201.855.032
014 4. Alat i inventar     
015 5. Osnovno stado     
016 6. Ostala osnovna sredstva     
017 7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi 114.9560114.95614.693
018 III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026) 1.148.756.94901.148.756.949152.380
019 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica 1.148.637.01901.148.637.0190
020 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica 112.8040112.804141.241
021 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima     
022 4.Ostali dugoročni krediti 7.12607.12611.139
023 5. Dugoročne hartije od vrijednosti     
024 6. Otkupljene sopstvene akcije     
025 7. Ulaganja u finansijski zakup     
026 8. Ostali dugoročni plasmani     
027 IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)     
028 1. Ulaganja u unapređenje zemljišta     
029 2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu     
030 3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte     
031 4. Ostala ulaganja u nekretnine     
032 5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju     
033 V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA     
034 V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055) 179.424.62662.091.598117.333.02860.061.252
035 I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041) 26.195026.19546.296
036 1. Materijal 13.820013.82014.337
037 2. Nedovršeni vlastiti učinci     
038 3. Gotovi proizvodi     
039 4. Roba     
040 5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje     
041 6. Dati avansi 12.375012.37531.959
042 II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048) 139.186.64562.091.59877.095.04746.302.459
043 1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047) 128.214.60062.091.59866.123.00237.232.420
044 a) Kupci - povezana pravna lica 54.274.328054.274.32827.205.126
045 b) Ostali kupci 66.972.48762.091.5984.880.8897.728.902
046 v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda 3.423.74403.423.7442.187.020
047 g) Druga potraživanja 3.544.04103.544.041111.372
048 2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054) 10.972.045010.972.0459.070.039
049 a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica 10.970.039010.970.0399.070.039
050 b) Kratkoročni krediti 2.00602.0060
051 v) Hartije od vrijednosti     
052 g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine     
053 d) Otkupljene sopstvene akcije     
054 đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani     
055 III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057) 40.211.786040.211.78613.712.497
056 1. Gotovinski ekvivalenti     
057 2. Gotovina 40.211.786040.211.78613.712.497
058 G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA 2.675.81602.675.8161.458.777
059 D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058) 1.341.794.35463.345.3851.278.448.96970.956.163
060 Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA     
061 E. POSLOVNA AKTIVA (059+060) 1.341.794.35463.345.3851.278.448.96970.956.163
062 Ž. VANBILANSNA AKTIVA 245.402.7740245.402.774243.093.709
101 A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)   1.153.322.52719.316.707
102 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)   1.150.057.471196.938
103 1. Akcijski kapital - obične akcije   1.148.833.957196.938
104 2. Akcijski kapital - prioritetne akcije     
105 3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću     
106 4. Ulozi     
107 5. Državni kapital     
108 6. Zadružni udjeli     
109 7. Ostali kapital   1.223.5140
110 II EMISIONA PREMIJA     
111 III REVALORIZACIONE REZERVE   187.2281.509.294
112 IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)   909.0840
113 1. Zakonske rezerve   909.0840
114 2. Statutarne rezerve     
115 V DRUGE REZERVE     
116 VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)   2.168.74417.610.475
117 1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina   470.85817.610.475
118 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   2.639.6020
119 VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)     
120 1. Gubitak iz ranijih godina     
121 2. Gubitak tekuće godine     
122 B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)   542.917575.186
123 I Za troškove u garantnom roku     
124 II Za obnavljanje prirodnih bogatstava     
125 III Za troškove restruktuiranja     
126 IV Za primanja zaposlenih     
127 V Ostala dugoročna rezervisanja   542.917575.186
128 V. OBAVEZE (129+137+138)   124.536.04551.064.270
129 I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)   1.215.8631.616.761
130 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital     
131 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima     
132 3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti     
133 4. Dugoročni krediti   1.215.8631.616.761
134 5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa     
135 6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine     
136 7. Ostale dugoročne obaveze     
137 II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE     
138 III Kratkoročne obaveze (139 do 150)   123.320.18249.447.509
139 1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica     
140 2. Ostali kratkoročni krediti   12.25361.585
141 3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine   63.4180
142 4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze     
143 5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije   2.497.8744.923.299
144 6. Dobavljači - povezana pravna lica   111.149.44843.065.868
145 7. Ostali dobavljači   8.291.728734.910
146 8. Ostale obaveze iz poslovanja   234.902234.902
147 9. Obaveze iz specifičnih poslova     
148 10. Obaveze za zarade i naknade zarada   154.662108.707
149 11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine   382.956249.834
150 12. Druge obaveze   532.94168.404
151 G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA   40.0800
152 D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)   7.4000
153 I Za troškove u garantnom roku     
154 II Za troškove restrukturiranja     
155 III Za primanja zaposlenih     
156 IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana   7.4000
157 V Ostala kratkoročna rezervisanja     
158 Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)   1.278.448.96970.956.163
159 E. VANBILANSNA PASIVA   245.402.774243.093.709